STIKSTOFBEREKENINGEN

Een onderdeel van een ecologische quickscan is het bepalen of een project invloed heeft op de stikstofdepositie in gevoelige natuurgebieden in de buurt van de projectlocatie. Wij bepalen de stikstofdepositie aan de hand van een stikstofberekening. Tot voor kort was het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geschikt als toetsingskader om stikstofeffecten te bepalen, maar door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS niet langer bruikbaar. Mocht er echter toch een berekening van de stikstofuitstoot gemaakt moeten worden dan wordt dit gedaan met behulp van de online applicatie AERIUS Calculator. De uitkomst van de berekening geeft weer of er een toename, geen verandering of afname in de stikstofdepositie optreedt als gevolg van de uitvoering van het project. De uitkomst bepaald dus of er aanvullende toetsen uitgevoerd en (verplichte) handelingen gedaan moeten worden voordat een project gestart kan worden. Dit zijn maatregelen zoals de uitvoering van sanering en het aanvragen van een natuurvergunning.

De Slijpkruik ondersteunt uw projecten met het verrichten van AERIUS-berekeningen en aanvullende toetsen.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!