PRIVACY STATEMENT

De Slijpkruik B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben of willen krijgen of hebben gehad. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u zelf heeft verstrekt in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Waarom we uw gegevens verwerken
De Slijpkruik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten aan u te kunnen leveren;
 • Relatiebeheer;
 • Administratieve handelingen;
 • Personeelsadministratie;
 • Sollicitatieprocedure;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Om u te kunnen benaderen als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen
  uitvoeren.

Hoe gaat De Slijpkruik met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel waarvoor ze zijn verwerkt.
We zullen uw gegevens niet delen of verstrekken aan derden, tenzij u daartoe voorafgaande,
schriftelijke toestemming of opdracht heeft gegeven, behoudens afwijkende wettelijke
verplichtingen.
Bij een sollicitatie zal De Slijpkruik uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de
sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming
vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Geheimhouding
Medewerkers van De Slijpkruik zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens
waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot
mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Persoonsgegevens inzien die De Slijpkruik van u verwerkt
U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij De
Slijpkruik. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het
niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of
verwijdering sturen naar info@deslijpkruik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij dit verzoek mee
te sturen. Hierbij vragen we u vanuit privacyoverweging om in deze kopie uw pasfoto en
BSN-nummer zwart te maken. De Slijpkruik zal binnen vier weken na ontvangst reageren.

Beveiliging
De Slijpkruik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De Slijpkruik heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Back-up- en herstelprocedures
 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de
  uitvoering van de verwerking is belast
 • Toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@deslijpkruik.nl.

Waar kunt u heen met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij
info@deslijpkruik.nl.

Websitebezoek
De Slijpkruik maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen
De Slijpkruik B.V. kan mits daartoe aanleiding is haar privacy statement wijzigen. Als er
nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De
meest actuele versie van ons privacy statement kunt u terugvinden op onze website
www.deslijpkruik.nl.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!