SPECIALIST IN BOOMINSPECTIES

De Slijpkruik heeft haar diensten uitgebreid met het registreren van bomendata met behulp van gestandaardiseerde datapaspoorten. Wij zetten gecertificeerde boominspecteurs in die met hun brede kennis specifiek advies geven in alle vraagstukken die u heeft over uw bomen.

Ontwerp en realisatie - Wij verzorgen onderzoek naar de effecten en consequenties die renovatieprojecten rondom een boom hebben. Met een Bomen Effect Analyse (BEA) geven wij de opdrachtgever inzicht in effecten die werkzaamheden op aanwezige bomen zullen hebben. Deze onderzoeken worden gedaan in de ontwerpfase, om ontwerpuitgangspunten aan te laten sluiten op de bestaande bomen. Wij toetsen het ontwerp op de gewenste eisen en uitgangspunten zoals gesteld door de opdrachtgever. Indien gewenst toetsen wij het ontwerp ook conform de normen van het Handboek Bomen 2018. Met behulp van de tool Boommonitor Online worden projectspecifieke eisen en randvoorwaarden gegenereerd om de boomtechnische uitgangspunten te borgen in het project. Na de ontwerpfase stopt de BEA niet. Wij houden toezicht tijdens de realisatie van het project waarbij we controleren of de praktijksituatie voldoet aan de projectuitgangspunten, denk hierbij aan de groeiplaatsinrichting voor bomen in de nieuwe situatie.

Beheer en zorgplicht - Boomeigenaren zijn wettelijk verplicht om controle van en onderhoud aan de bomen uit te voeren en te registreren. Bij nalatig onderhoud loopt de boomeigenaar het risico op aansprakelijkheid in het geval van schade en/of letsel. Wij controleren de boom op gebreken door een boomveiligheidscontrole (BVC) uit te voeren volgens de CROW richtlijnen, het Handboek Bomen en/of elke andere methodiek die de opdrachtgever wenst. Deze periodieke inspecties voeren we uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Uit deze inspecties volgt een advies met concrete maatregelen om het bomenbestand veilig te houden. Wij bieden bij deze inspecties aan om ook aanvullende data te registreren zoals de snoeibehoefte of de beleidsstatus van de boom. In dat geval voeren wij een BVC+ uit. De data die voortkomt uit deze controles vormen de basis voor bijvoorbeeld een RAW-overeenkomst voor het snoeien van bomen.

Onderzoek en taxatie - Wanneer de opdrachtgever het voornemen heeft om een boom te verplanten maken wij de technische verplantbaarheid van bomen inzichtelijk door middel van een verplantbaarheidsonderzoek. We stellen gerichte maatregelen op die vooraf, tijdens en na het verplanten nodig zijn om structurele en duurzame hergroei te bevorderen. Bij schade aan een boom helpen wij de opdrachtgever om de schade in kaart te brengen en te verhalen op de veroorzaker. Wij zetten boomtaxateurs in die werken met de nieuwste methoden en bekend zijn met de regelgeving op het gebied van schadetaxatie en waardebepaling van bomen.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!