ECOLOGISCHE QUICKSCANS EN VERVOLGONDERZOEK

In ons land komen natuur en andere functies in de openbare ruimte steeds vaker met elkaar in aanraking en dit kan tijdens projecten tot knelpunten leiden. Daarom vraagt de Wet Natuurbescherming om maatregelen zoals een ecologische quickscan te nemen, voorafgaand aan de realisatie van een project, bijvoorbeeld de renovatie van een oude schuur, bomenkap maar ook bij het creëren van natuurvriendelijke oevers. Als er naar aanleiding van de quickscan beschermde soorten worden verwacht die mogelijk negatief beïnvloed worden door de uitvoering van het project, dan is vervolgonderzoek ook vereist. Door vervolgonderzoek uit te voeren wordt bepaald of er beschermde soorten aanwezig zijn in het projectgebied en welk specifiek negatief effect van de werkzaamheden op deze soorten verwacht wordt. Dit vervolgonderzoek zoals vleermuis-, huismus-, gierzwaluw- en marterachtigenonderzoek wordt grotendeels in de voortplantingsperiode van de beschermde soorten uitgevoerd, zoals het broedseizoen. Deze vervolgonderzoeken kunnen veel tijd in beslag nemen. Zo is het voor een vleermuisonderzoek nodig om 4-5 nacht- en ochtendbezoeken uit te voeren met tussenperiodes van 20 dagen. Indien uit het vervolgonderzoek blijkt dat aangetroffen beschermde soorten negatief beïnvloed worden door de uitvoering van het project, dient er een activiteitenplan opgesteld te worden. Er moet daarnaast een ontheffing aangevraagd worden als de werkzaamheden resulteren in een verstoring of vernietiging van een verblijfplaats of als de functionaliteit van het leefgebied in het gedrang komt. Daarnaast kan bij het aantreffen van beschermde soorten alleen in de minst kwetsbare periode van deze soorten gewerkt worden. Het niet op tijd uitvoeren van een quickscan kan zo meer dan een jaar uitstel van uitvoering van het project veroorzaken. Wilt u meer informatie over het uitvoeren van een ecologische quickscan of vervolgonderzoek? Neem dan contact op met ons via 0318-655 626 of info@deslijpkruik.nl.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!