Eind 2020 hebben wij in opdracht van Gemeente Ede een raambestek geschreven voor bos en natuurbeheer in de gemeente Ede.

Ede heeft ongeveer 2.000 hectare bos en 400 hectare natuur (hei, velden, stuifzanden) in eigendom. “Sinds 1893 is de gemeente boseigenaar. Daarnaast vervult de gemeente Ede als bosbeherende organisatie een voortrekkersrol binnen de Zuid-West Veluwe, bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van Natura2000-beleid en ervaringen met de participatieve benadering. Daarom kiest de gemeente Ede er al decennia lang nadrukkelijk voor om zelf eigenaar van de bosgebieden te blijven en het beheer op duurzame wijze uit te blijven voeren,” aldus het bosbeheerplan van Gemeente Ede.

 Wij hebben voor dit project de volgende werkzaamheden toegevoegd:

  • Maaien gras en kruidachtigen;
  • Verwijderen begroeiing en bomen;
  • Onderhoud terreinmeubilair;
  • Onderhoud watergangen en poelen;
  • Herstel zandwegen;
  • Bladruimen;
  • Afvalinzameling;
  • Diverse bijkomende werkzaamheden

Dit bestek beschrijft hoe de verschillende werkzaamheden, rondom de onderwerpen die hierboven genoemd worden, uitgevoerd moeten worden en welke uitzondering hierbij komen kijken. Zo kan het nodig zijn om speciaal materieel in te zetten bij drassige ondergronden of kan er beschermde flora en fauna in het werkgebied voorkomen.