Inpassingsplan uitbreiding gereedschappenfabriek Van den Brink – Teus’ Advies

Van Teus’ Advies ontvingen wij het verzoek voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. de onderbouwing van een bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van de gereedschappenfabriek van Van den Brink in Harskamp. Na een terreinbezoek gingen onze collega’s aan de slag met de volgende werkzaamheden: boominventarisatie, BEA, inpassingsplan, ecologische quickscan en vleermuisonderzoek.

Om te onderzoeken of de uitbreiding van de gereedschappenfabriek geen negatieve gevolgen zou hebben voor de bomen en om te bekijken of de bomen duurzaam te behouden zijn of niet, hebben we een boominventarisatie en BEA (Bomen Effect Analyse) uitgevoerd. Tijdens de boominventarisatie hebben we alle bomen in het projectgebied in kaart gebracht. Denk hierbij aan de soort, stamdiameter, boomhoogteklasse, kroondiameter, conditie, toekomstverwachting en veiligheidskenmerken. Daarnaast is er voor de waardevolle bomen een BEA uitgevoerd. Bij de BEA is beoordeeld of uitbreiding van de fabriek mogelijk van negatieve invloed is op de bomen. Hieruit bleek dat er drie bomen niet goed te behouden bleken vanwege afstervingsverschijnselen.

Daarnaast heeft onze tekenaar een inpassingsplan gemaakt bestaande uit een 2d-ontwerp ten behoeve van aanleg, twee doorsneden, hoeveelhedenstaat en een beplantingsplan inclusief plant- en bestellijst. Bij dit inpassingsplan moest er voor gemeente Ede worden voldaan aan een bepaalde hoeveelheid punten met betrekking tot natuurinclusief bouwen. Dit wil zeggen dat er naast een uitbreiding van de fabriek ook geïnvesteerd dient te worden in de natuur. Toegepaste maatregelen zijn: het aanplanten van inheemse beplanting, inzaaien van kruidenrijke zaadmengsels en ophangen van nestkasten voor vogels. Deze maatregelen hebben we bepaald op basis van informatie van de gemeente.

Tot slot controleerde één van onze ecologisch adviseurs tijdens een ecologische quickscan de geschiktheid van de te slopen bebouwing (incl. de rest van het plangebied) voor beschermde flora en fauna. Hieruit bleek dat op sommige plekken de bebouwing geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarom diende er een vervolgonderzoek uitgevoerd te worden om te achterhalen of deze plekken ook door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaats. Tijdens het vleermuisonderzoek zijn twee van onze onderzoekers ter plaatse om (volgens protocol) ten minste 75% van de plekken die geschikt zijn te overzien. Met behulp van een batdetector ontvangen wij de geluiden (hoge frequenties) die vleermuizen maken waarmee we de soort vleermuis kunnen identificeren. Aangevuld met zichtwaarnemingen krijgen we zo een goed beeld van de functie van het plangebied voor vleermuizen. Ook kunnen we zo achterhalen of er zich verblijfplaatsen in de bebouwing bevinden.

Vaardigheden

, , , ,

Gepubliceerd op

29 maart 2023