Het broedseizoen is van start gegaan! De huismus broedt ongeveer van eind maart tot augustus. Maar wist u dat het aantal huismussen sinds 1990 sterk is afgenomen en de huismus inmiddels op de Rode lijst van de Nederlandse broedvogels staat?

Om de huismus te beschermen dient er, bij bijvoorbeeld de sloop van een huis of schuur, een ecologische quickscan uitgevoerd te worden. Dan onderzoeken we of een locatie geschikt is als functionele leefomgeving of verblijfplaats voor de huismus. Als dit het geval is, dan is er vervolgonderzoek nodig. Hiervoor vinden twee veldbezoeken plaats tussen 1 april en 15 mei. Wordt de huismus gevonden? Dan dient de initiatiefnemer de plannen aan te passen door bijvoorbeeld het gebouw ongeschikt te maken of een ontheffing aan te vragen. Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag moeten er maatregelen genomen worden om de huismus te beschermen. Als er een ontheffing is afgegeven door de provincie kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden onder ecologische begeleiding en zo nodig dient er gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol.

Wilt u een huismusonderzoek aanvragen? Of wilt u meer weten over een ecologische quickscan, ecologisch werkprotocol of ecologische begeleiding? Neem dan contact op met een van onze ecologen via ecologie@deslijpkruik.nl.